Na početku lovne sezone i prvim danima atraktivnog lova na prepelice, donosimo odličan edukativni tekst i fotografije uvaženog lovca, kinologa i FCI kinološkog suca mag.ing. agr. Dražena Matičića iz Karlovca o najvažnijoj stvari tijekom provođenja lova - sigurnosti u lovu.

 1. CILJ-SIGURNOST U LOVU

      Temelj, odnosno polazna osnova plana mjera sigurnosti pri provedbi pojedinačnog i skupnog lova je izrada PRAVILNIKA O LOVU kojim lovoovlaštenik propisuje mjere sigurnosti u lovištu ili uzgajalištu divljači kojim gospodari.

       Iz Plana mjera sigurnosti pri provedbi pojedinačnog, a posebno skupnog lova, biti će vidljivo kako treba najracionalnije i najefikasnije osigurati poštivanje mjera sigurnosti pri rukovanju i uporabi lovačkog oružje, ali i svih ostalih radnji i postupaka u organizaciji i provedbi lova, kao što su:

-Provođenje odredbi lovnogospodarskih osnova i programa uzgoja divljači,

-Uvjeti lova divljači,

-Lovljenje divljači,

-Prava i obveze lovoovlaštenika kao i lovaca u smislu korištenja divljači i njezinih dijelova,

-Lovački običaji i lovna etika.

Sigurnost u lovu nije i ne može biti slučajnost već rezultata:

 1. Sigurnog oružja,
 2. Znanja o oružju,
 3. Lovačkog iskustva,
 4. Obučenosti rukovanjem oružjem,
 5. Odgovornog ponašanja,
 6. Zakonske regulative; lovac koji ne posjeduje propisanu dokumentaciju za lov i nošenje lovačkog oružja ne može sudjelovati u lovu; Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice i dopuštenja za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN-62/06., 70710., 09.06.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (N66/10,28.05. 2010.), Zakon o oružju (NN-63/07., 18.06.2007.).

 

 • Sigurnost lovačkog oružja; svako oružje koje se prodaje u ovlaštenim trgovinama najprije mora biti testirano i verificirano označenim žigom. Nakon svake modifikacije oružje se mora također testirati i verificirati na glavi puške ili na cijevima. Koristiti se mogu streljiva i naboji koji su prethodno testirani za tu vrstu oružja. Popravak oružja i prepravak se uvijek radi kod ovlaštenih puškarskih radionica.
 • Poznavanje oružja i streljiva, njihovih dobrih i loših (opasnih) svojstava pridonijeti će povećanju sigurnosti (posebna pozornost kod uporabe ubrzice).
 • Lovačko iskustvo je pozitivan čindbenik, što je ono veće sigurnost uporabe oružja u lovu je veća.
 • Sustavnim rukovanjem i vježbanjem, a tako i s lovačkim iskustvom povećava se sigurnost korištenja lovačkog oružja u lovu.
 • Pod odgovornim ponašanjem, podrazumijeva se :
 • Svakim oružjem treba rukovati kao da je napunjeno,
 • Prije punjenja oružja treba provjeriti da cijev nije začepljena,
 • Prije ciljanja dobro treba uočiti metu i što je u njezinoj blizini,
 • Upoznati/uvježbati se ciljanju s optičkim ciljnikom i sl.,
 • Nikad se ne igrati oružjem,
 • Cijev okrenuti uvijek u sigurnom smjeru (u vis),
 • Držati prste dalje od okidača,
 • Vježbati punjenje i pražnjenje,
 • Nikada ne ostavljati oružje bez nadzora, napunjeno ili prazno,
 • Po svršetku lova oružje treba biti prazno-otvoreno-preklopljeno,
 • Držati oružje i streljivo odvojeno i izvan mogućeg dohvata neovlaštenim i needuciranim osobama,
 • Čistiti redovito svoje oružje,
 • Kod savladavanja prepreka u lovištu najsigurnije je oružje isprazniti-otvoriti-preklopiti,
 • Nikad ne rukujte oružjem ako ste uzimali alkohol ili drogu ili jake lijekove (pročitati uputu lijeka),
 • Na strelištima nositi štitnike za uši i streljačke ili zaštitne naočale,
 • Ukazati prijateljima strijelcima na mjere sigurnosti rukovanja oružjem,
 • Poželjno je prije lova ili lovne sezone ispitati preciznost oružja,
 • Treba izbjegavati društvo onih koji „znaju sve“ i koji misle da „sve znaju najbolje“, takovi su ljudi potencijalni izvor opasnosti,
 • Oružje i streljivo uvijek treba biti na sigurnom (kuća7stan; metalni ormari i sl.), transport istog mora biti u odgovarajućim navlakama, kovčezima i sl.,
 • Upoznati se sa Zakonskim odredbama i istih se pridržavati.

 

 1. PRAVILA SIGURNOSTI U POJEDINAČNOM LOVU

 

           Glede izvršenja sigurnog pojedinačnog lova kojim se love sve vrste krupne i sitne divljači (vrebanjem, dočekom, šuljanjem, pretraživanjem, privozom zaprežnim kolima, privoz čamcem bez motornog pogona, pticama grabljivicama, stupicama i klopkama) isti će biti besprijekorno sigurno obavljen ukoliko lovac prati stručni pratilac-profesionalac (lovočuvar ili stručna osoba).

           Odlazak samog lovca u lovište i izvršenje lova (odstrjela divljači po izdatom Dopuštenju za lov od lovoovlaštenika, vezan je za poštivanje svih Zakonskih odredbi Kodeksa Hrvatskih lovaca; Načela lovca prema prirodi, Načela odnosa lovca prema divljači, Načela odnosa lovca p rema okolini, Načela međusobnih odnosa lovaca, Načela odnosa lovca prema njegovom lovačkom psu, Prisega-zavjet Hrvatskog lovca, lovački običaji; „Svaki je lovac sam svoj sudac i sam sa sobom razmišlja da li je ispravan ili nije, sam sebe kazni ako nije ispravan ili sam sebe pohvali, ako je ispravan“. To je lov i to je lovna etika.

 

 1. PRAVILA SIGURNOSTI U SKUPNOM LOVU

 

             Mjere sigurnosti tijekom lova ne smiju biti preopširne ali moraju sadržavati najbitnije mjere, postupke i radnje kojih se moraju pridržavati svi učesnici u lovu.

             U  Planu skupnog lova mora tekstualno biti obuhvaćeno:

 • Ime lovoovlaštenika (organizatora lova), broj lovišta, datum održavanja lova,
 • Program:

-preslika s topografske karte predjela lovišta u kojem će se obaviti lov s označenim I i II prigonom te smjerom kretanja pogoniča u I i II prigonu,

-zborno mjesto, gdje i u koliko sati,

-zbor lovaca (mjesto,sati),

-početak prvog prigona (predjel, sati, signal lovačkim rogom),

-pauza-lovački gablec u lovištu (predjel-mjesto, signal lovačkim rogom, sati)

-početak drugog prigona (predjel, sati, signal lovačkim rogom),

-svršetak lova (sati, signal lovačkim rogom),

-pozdrav divljači (mjesto ,sati, signal lovačkim rogom),

-zajednički lovački ručak (mjesto ,u koliko sati, meni ).

 

Pravila sigurnosti skupnog lova su slijedeća:

 

 1. Divlje svinje love se lovačkom puškom risanicom te puškom s glatkim cijevima i kuglom,
 2. Početak prigona označava se sa tri duga zvuka, a završetak s jednim dugim zvukom lovačkog roga-trube,
 3. Prije početka i nakon završetka prigona nije dozvoljeno pucanje.Puška mora biti otvorena i prazna.
 4. Puška se puni u položaju cijevi koso prema gore-u vis. Cijev puške ne smije biti okrenuta prema drugom lovcu.
 5. Svaki lovac mora biti upoznat sa stajalištem susjednog lovca prije započetog prigona i ne smije pucati u smjeru stajališta lovca.
 6. Stajališta lovaca moraju biti uz unutarnji rub predjela u kojem se lovi.
 7. Ubrzica okidanja u skupnom lovu ne smije se koristiti.
 8. Lovac smije streljati divljač samo ako je siguran da time ne ugrožava nečiji život ili imovinu.
 9. Stajalište na kojem je raspoređen, lovac ne smije napustiti prije znaka završetka prigona-jedan dugi zvuk lovačkim rogom-trubom.
 10. Lovac ne smije napustiti stajalište prije dolaska voditelja lova-lovnika, kojeg upoznaje sa eventualnim pucanjem-odstrjelom ili ranjavanjem divljači.

 

Zaključak:

Temeljem broja nesreća u lovu (izvješće MUP-a), njihovoj učestalosti i posljedicama, može se zaključiti da je najčešći uzrok istih ljudski faktor, odnosno nedovoljna educiranost i samovolja (posebno u napuštanju određenog mjesta na liniji odstrjela), a drugi po broju nesreća je pucanje u zabranjenom smjeru, odnosno prema pogoničima ili drugim lovcima.

Pod ostalim uzrocima stradavanja u lovu su slučajevi gdje nije uvijek moguće utvrditi uzroke ranjavanja ili pogibije jer se radi o nezakonitom lovu tj. lovokradstvu.

Način planiranja mjera sigurnosti i njihova primjena u praksi koje provode profesionalni djelatnici s dugogodišnjim lovačkim iskustvom, rezultira pokazateljima kontinuiranog smanjenja broja nesreća u provedbi pojedinačnog i skupnog lova.

Lovačka društva koja uglavnom gospodare zajedničkim lovištima, nemaju dovoljan broj profesionalnih i stručnih djelatnika za organizaciju i provedbu pojedinačnih i skupnih lovova na siguran način. Iste uglavnom provode lovci amateri, a to nije garancija sigurnosti u lovu. Glede toga bilo bi poželjno da se unutar županijskih lovačkih saveza održe edukativna predavanja na temu „Plan mjera sigurnosti u provedbi pojedinačnih i skupnih lovova“ te da ista pohađaju LOVNICI, odnosno lovci koji rukovode lovovima unutar lovačkih organizacija.

Kao sigurnosno vidnu mjeru u lovu hrvatski lovci prihvatili su nošenje reflektirajuće crvene trake oko šešira i sl., a tako i crvenog ili žutog reflektirajućeg signalnog prsluka za vrijeme trajanja7učestvovanja u lovu, to je jedna od značajnih mjera sigurnosti u lovu koja bi trebala postati pravilo.

 

Portal 

Divljač i Psi

hostgator coupons 2013